Welkom nieuw lid ! - Forum regels

JHK

Bekend lid
1. Lidmaatschap
1.1 Bij registratie dient u een geldig email adres op te geven. Bij het aangaan van het lidmaatschap stelt men zich akkoord met deze regels. Nieuwe leden worden in principe binnen 24 uur na aanmelden actief gezet na een beoordeling door het beheer.

1.2 Uw gebruikersnaam kunt u zelf bepalen doch mag niet haaks staan op de doelstelling van dit forum of op een andere wijze aanstootgevend zijn.
Namen moeten tenminste uit 3 tekens bestaan. Dat mag alleen letters zijn of een combinatie van letters en cijfers.

1.3 Wanneer u zich geregistreerd hebt als lid en de account geactiveerd is, wordt er van u verwacht, dat u binnen 14 dagen tenminste 1x inlogt.
Indien dat niet gebeurt, zal de nieuwe account automatisch, na 14 dagen, verwijderd worden en kan u zich alsnog opnieuw registreren als lid.

1.4 Alle gegevens die u zelf niet openbaar maakt worden nooit aan derden verstrekt. Uw IP-nummer wordt gelogd, nooit openbaar gemaakt, en zal alleen worden gebruikt ingeval van een ban en in ernstige gevallen voor het sturen van een abuse melding.
IP adres en Host worden bij aanmelding gelogd. Wanneer u dit omzeilt of onmogelijk maakt, zal de nieuwe account niet geactiveerd, maar direct weer verwijderd worden.

1.5 Geplaatste berichten van leden, foto's, e.t.c. worden automatisch vastgelegd op het forum zodra ze zijn geplaatst en openbaar gemaakt. Men kan in geen enkel geval aanspraak maken op eerder geplaatste berichten.
Het beheer zal naar eigen goeddunken hiermee omgaan

1.6 Lidmaatschappen van commerciële aard en/of berichten met een commercieel karakter worden niet toegestaan en zullen worden verwijderd. Uitzonderingen hierop zijn berichten van non-profit organisaties die het algemeen maatschappelijk belang dienen.

1.7 Meerdere account 's vanuit één huisadres zijn niet toegestaan als blijkt dat deze van één persoon afkomstig zijn. Als blijkt of er een vermoeden is, dat er misbruik van wordt gemaakt zullen we de account 's ongedaan maken. Bij twijfel wordt eerst een onderzoek gedaan. Meerdere account 's vanuit 1 adres door aparte personen zijn wel toegestaan, b.v moeder en dochter, e.t.c.

1.8 Wanneer je op het forum (in afscheidstopic), per PB of per e-mail aan het beheer aangeeft te vertrekken, dan wordt het account na 3 tot 5 dagen door het beheer definitief verwijderd.
Wanneer je later toch weer terug wilt keren op het forum en je daarvoor opnieuw wilt registreren, dan geldt er een wachttijd van minstens 6 maanden tot maximaal 12 maanden en zal je daarop moeten wachten alvorens een nieuwe account wordt geactiveerd.

Deze wachttijd is afhankelijk van de wijze waarop je bent vertrokken en van het oordeel van het team hierover.
Wanneer men zich nog bedenkt bij vrijwillig opzeggen, moet dit tijdig gebeuren voordat het account is verwijderd door het beheer (3 dagen) en dit moet per privé bericht gemeld worden.
Wanneer het beheer ontdekt, dat je onder een andere, nieuwe naam later toch weer actief bent, wordt het account onmiddellijk verwijderd en gaat de wachttijd opnieuw in vanaf dat moment.

Toelichting: Het is niet noodzakelijk om telkens, wanneer je even wat afstand wil nemen ook aan te geven dat je vertrekt. Je kunt ook gewoon een tijdje weg blijven en wanneer je er aan toe bent opnieuw inloggen.

1.9 Heeft u vragen, bijvoorbeeld m.b.t. uw account of andere opmerkingen, neem dan contact op met één van de moderators.
PB's en e-mails gericht aan moderators en admins over zaken het forum betreffend, kunnen beschouwd worden als een PB of e-mail gericht aan het team die mogelijk binnen het team besproken worden.

2. Afbeeldingen en avatar's
2.1 Houd met het plaatsen van afbeeldingen of foto's rekening met de breedte. Daarom niet breder dan 300-350 pixels plaatsen. Anders moet men horizontaal scrollen. (vooral met pc's die op 800x600 resolutie ingesteld staan) Heeft u toch groter dan deze maten, maak er een link van of maak gebruik van de thumbnail (kleine afbeelding) waarop men kan klikken voor groter formaat.

2.2 Je kunt een avatar instellen via je profiel. Je kunt maar één afbeelding tegelijkertijd gebruiken, de breedte mag niet meer dan 130 pixels zijn, de hoogte moet onder de 180 pixels blijven. De maximale bestandsgrootte mag 10Kb zijn. Het spreekt voor zich dat avatar's niet aanstootgevend mogen zijn, op wat voor manier dan ook.

3. Forum berichten en PB's
3.1 Berichten kunt u plaatsen binnen de daarvoor bestemde forums.

3.2 Gebruik de zoekfunctie als u wilt weten of een onderwerp al eerder aan de orde is geweest.

3.3 Weet u niet waar u uw bericht kunt plaatsen, neem dan contact op met één van de moderators, zij zullen u helpen.

3.4 Plaats alleen Nederlandse tekst. Anderstalige tekst is alleen toegestaan als dit vergezeld wordt van een Nederlandse vertaling.
Schrijf je berichten ook in goed Nederlands. Onze leden komen uit heel Nederland en België en wanneer je een dialect gebruikt kan een bericht onbegrijpelijk worden.
Vermijd verder de moderne afkortingen, en ook de zogenaamde turbotaal, die op MSN en SMS gebruikelijk zijn.

3.5 Houd rekening met uw berichten dat er ook jeugdige leden aangesloten zijn bij dit forum. Berichten met een 18+ inhoud, of plaatjes met een 18+ inhoud worden verwijderd.

3.6 Blijf on topic. Off topic berichten worden verwijderd of verplaatst. Ook herhalende berichten die geen toegevoegde waarde bevatten worden verwijderd. U kunt geen aanspraak maken op verwijderde berichten.

3.7 Wanneer er een bestaande tekst van een ander gebruikt wordt, dient er een degelijke bron vermeld te worden.
Voor een boek is dit altijd de Titel, de Auteur, de uitgever en indien mogelijk het ISBN nummer.
Voor teksten van Internet moet dit de Titel van de Website zijn vergezeld van de Internet-Url.

Verder dient deze tekst niet alleen als naslag te dienen, maar wordt bij voorkeur vergezeld van een vraagstelling.
Dit nodigt uit om over een onderwerp te discussiëren

3.8 Hatelijke berichten, verwijtende berichten, kwetsende berichten, niet gepaste seksueel getinte berichten, schelden, spam, vermelden van gegevens van privé-personen, discriminatie, uitingen die sterke gelijkenis vertonen met sektes en insinuaties van negatieve aard zijn niet toegestaan.
Het is niet toegestaan ongevraagd te citeren of kopiëren uit berichten of teksten van andere informatiedragers zoals andere fora, MSN-lijsten of e-mails, brieven en dergelijke.
Berichten met dergelijke inhoud worden verwijderd.

3.9 Topic's met een negatieve lading of inhoud worden verwijderd.
Met negatieve lading wordt o.a. ook bedoeld: stemming makerij richting forum/leden/moderators, ondermijnend of uitlokkend gedrag richting forum/leden/moderators.

3.10 Ongewenste mails of PB's sturen naar anderen zonder te vragen is niet toegestaan. Als u dergelijke berichten ontvangt, stel dan één van de moderators op de hoogte.

3.11 Het citeren uit, of publiceren van Pb's, e-mails en of briefwisseling is niet toegestaan.

4. Geschillen en klachten
4.1 Geschillen tussen leden onderling behoren onderling te blijven door bijvoorbeeld e-mail of PB te gebruiken. Het is niet toegestaan onderlinge geschillen op het forum te bespreken.

4.2 Bent u het niet eens met de forum regels neemt u dan contact op met één van de moderators en onderbouw uw kritiek. Deze regels bespreken op het forum wordt niet toegestaan.

5. Maatregelen bij overtredingen
5.1 Berichten die niet conform de regels zijn zullen worden aangepast, verplaatst of verwijderd.

5.2 Linken naar sites die geen toegevoegde waarde hebben in het te plaatsen bericht en linken naar commerciële sites zijn niet toegestaan.
Onder de toets WWW in de eigen profiel kan men de eigen site door linken waarvan men zelf de eigenaar is.

5.3 Leden die zich niet conform de regels gedragen zullen hierop worden gewezen.

5.4 a
Afhankelijk van de zwaarte van overtreding van regels zal een lid een waarschuwing ontvangen via PB, "een tijdelijke ontzegging tot het forum d.m.v. de-activering van de account" en daarvan op de hoogte worden gesteld via e-mail, of een permanente IP-ban krijgen en daarvan op de hoogte worden gesteld via e-mail.

5.4 b
Wanneer het gewaarschuwde lid niet in herhaling vervalt gedurende een periode van 12 maanden na het ontvangen van deze waarschuwing, zal deze waarschuwing vervallen.

5.4 c
Wanneer er sprake is van een IP ban voor onbepaalde tijd, dan kan het gebande lid na 12 maanden per e-mail aan het beheer verzoeken weer toegelaten te worden op het forum.

Het team zal dan beoordelen of, en eventueel de voorwaarden vaststellen waaronder, het gebande lid weer kan worden toegelaten.

5.5 Indien ingrijpen noodzakelijk is op hiervoor beschreven wijze, dan wordt dit door moderators en/of admins gezamenlijk besproken en uitgevoerd.

5.6 Wanneer zich onverhoopt een situatie voordoet waarbij het noodzakelijk is om veelvuldig in te grijpen, zal het team dat ook doen en kunnen er meer dan gebruikelijk berichten gesloten, aangepast en / of verwijderd etc. worden.
Dit is ter beoordeling van het team en staat niet ter discussie op het forum.
Wanneer de situatie zich weer heeft genormaliseerd, is dit ook niet meer noodzakelijk.

5.7 Indien zich situaties voordoen waar de regels niet in voorzien, zullen de admins en moderators gezamenlijk beslissen hoe hierin te handelen.

6. Reclame
Definitie; reclame is een publieke aanprijzing en alles wat daartoe dient, met betrekking tot hetgeen men verkopen wil voor geldelijk gewin.

6.1 Een publieke aanprijzing, commercieel van aard waaruit blijkt dat het inhoudelijk weinig of niet dient ter aanvulling op het forum wordt niet getolereerd. Dit met rede, omdat het forum geacht wordt te zijn een ontmoetingsplek waar men zoekt naar spiritualiteit en licht, en niet naar bedrijven, organisaties of winkels.

6.2 Een publieke aanprijzing van een workshop, spiritueel genezen of om het even welke informatibron dan ook, waarbij eigen of naasten hun geldelijk belang geen rol speelt, maar dient als oprechte aanbeveling om anderen te helpen, is toegestaan, mits het duidelijk is omschreven, waaruit helder op te maken valt dat men weet wat het behelst en waar men eventueel op reageren gaat.

6.3 a. Links naar sites die in het eigen profiel kunnen worden ondergebracht mag men niet nog eens onderbrengen in het onderschrift, het steeds terugkerende gedeelte onder het eigen bericht.
6.3 b. Dit onderschrift is bedoeld voor een pakkend zinnetje en / of een kleine, niet bewegende afbeelding.

6.4 Het moge duidelijk zijn dat bij publicatie van dergelijke advertenties, beschreven in 6.2, bij onduidelijkheden inzake de betrouwbaarheid en inhoud, er per PB vragen gesteld zullen worden ter verduidelijking. Wordt hier niet met voldoening aan voldaan, wordt de topic op een meest passende en waardige manier aangepast door de moderators.

Artikel 7: Advisering.
7.1 U mag hier geen professionele hulp verwachten. De hulp die u hier gegeven kan worden is zuiver gebaseerd op de spirituele- en levenservaringen van onze leden.

7.2 Wanneer u professioneel geschoold bent en in staat bent professionele hulp aan te bieden of te verstrekken, dan is het niet toegestaan dit via het forum te doen.

7.3 Het Forum en haar beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze adviezen.
 
Bovenaan Onderaan